Maziedraugi.lv lietošanas noteikumi

Maziedraugi.lv ir portāls dzīvnieku draugiem, dažādu ar mājdzīvniekiem saistītu tēmu uzziņai un apspriedei, komunikācijai ar citu mājdzīvnieku īpašniekiem un citām ar dzīvniekiem saistītām aktivitātēm. Portāla www.maziedraugi.lv lietošanas noteikumi jāievēro kā reģistrētiem, tā nereģistrētiem portāla lietotājiem. Portāla īpašniekiem ir tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā mainīt šos noteikumus, un izmaiņas noteikumos stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi. Portāla www.maziedraugi.lv lietotājs savu piekrišanu noteikumiem apstiprina, lietojot portālu. Lai kļūtu par portāla www.maziedraugi.lv lietotāju, personai jāreģistrējas portālā, uzrādot savus un sava mājdzīvnieka patiesos datus. Vienam lietotājam iespējams izveidot vairāku mājdzīvnieku profilus, taču tiem visiem jābūt patiesiem, aizliegts izveidot nereālus vai viltus profilus. Portāla administrācijai ir tiesības bez brīdinājuma dzēst viltus profilus. Ikvienam lietotājam ir tiesības pašam dzēst vienu vai visus savu mājdzīvnieku profilus no portāla, kā arī kļūt par nereģistrētu lietotāju. Visi portālā ievietotie lietotāju personīgie dati tiek aizsargāti atbilstoši LR likumdošanai. Šo datu apstrāde tiek veikta ievērojot LR likumdošanā noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus. Reģistrējoties portālā, persona dod piekrišanu norādāmo datu apstrādei un komerciālu piedāvājumu saņemšanai. Reģistrētie lietotāji apzinās un piekrīt tam, ka viņa profilā norādītie dati ir publiski pieejami un apskatāmi pārējiem reģistrētajiem portāla lietotājiem.

Komerciāla rakstura aktivitātes portālā ir atļautas tikai ar portāla administrācijas saskaņojumu. Katrs portāla lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkāda veida informāciju, ko tas ievieto portālā vai nosūta citiem lietotājiem. Portālā aizliegts ievietot vai izplatīt informāciju, kura var pārkāpt cita autortiesības, aizskart godu un cieņu, veicināt uz prettiesisku darbību veikšanu, var kaitēt datora programmatūras darbībai, kurai piemīt surogātpasta raksturs, kā arī nepiedienīgu informāciju un visa veida informāciju, kas var apdraudēt portāla un citu to lietotāju drošību un darbības. Pārkāpuma gadījumā portāls ir tiesīgs informāciju izdzēst, kā arī dzēst vai uz laiku bloķēt informācijas izplatītāja profilu. Portāls neatbild par tā lietotāju savstarpējo komunikāciju un tās sekām, tostarp zaudējumiem, kas portāla lietotājiem radušies tā lietošanas dēļ. Portāls ir tiesīgs ar e-pasta vai informācijas portālā starpniecību darīt zināmus lietotājam jaunumus par www.maziedraugi.lv aktivitātēm. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz portālu www.maziedraugi.lv pieder tikai un vienīgi portāla īpašniekiem. Jebkādas informācijas pārpublicēšana iespējama tikai ar atsauci uz portālu www.maziedraugi.lv . Noteikuma neievērošanas gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp portālu un tā lietotājiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu. Mājas lapa pieder un to kontrolē SIA “MAXIMA Latvija”.